Çocuk olmaları için
2-6 yaş, Altın Oran girişinde

Dünya gezginleri için
3-6 yaş, Birleşmiş Milletler'in arkasında

Dünya tatlıları için
0-2 yaş, Pek yakında...

Kişisel Verilerin Korunması konusunda bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir.

Minik Devler Anaokulları olarak, anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle, “veri sorumlusu” sıfatıyla sizlere hizmet verebilmek için işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve siz sayın velilerimizin bizimle paylaşmış olduğu, velisi bulunduğunuz öğrenciye ve kendinize ait kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işleyeceğimizi, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda paylaşabileceğimizi bildiririz.


Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri olmak üzere, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri, aile durum bilgileri, iş unvanı, meslek ve işyeri bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri ve fotoğraf, görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanımızda tutulmaktadır.

Toplanan tüm bilgiler KVKK’nın 11. maddesi gereği okulumuza başvurarak, kişisel verilerinizin

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (her türlü resmi kurum ve kuruluş ile bağlı kurum ve kuruluşlar gibi)
  • eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Minik Devler Anaokulları için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Saygılarımızla,

Minik Devler Anaokulları

0850 840 40 80

Minik Devler Anaokulu
Uluslararası

Birlik Mah. 391. Cad. No: 25 Çankaya Ankara
Tel: 0312 495 48 58

Minik Devler Anaokulu
Oran

Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 26 Çankaya Ankara
Tel: 0312 490 55 72